سراچه چراغ بلبلى
$ 180,000
004E0DD4-9DD7-46CE-B079-CF3FE2CE1AF0

0790358975

پطرول

سوخت

گیر

گیربکس

1997

سال

دیگر

شیپ

رنگ

معلومات بیشتر

 

ماشین دبل ۵۳

جواز سیر باقی

موتر تمیز و بدون دود و بخار 

قیمت توافقی 

 

 

انتخاب های ببشتر

D8E09495-C8D6-4BFF-9B58-680FD97E5486
$ 280,000
پطرول
اتومات
2007
January 17, 2023
پطرول
گیر
1997
January 17, 2023
پطرول
گیر
1994
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2006
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2008
January 13, 2023
16B2FDC6-A3BD-49C3-8022-B8BBC079E18E
$ 4,300
پطرول
اتومات
2010
January 10, 2023