پريوس 2010
$ 4,300
B2115ECF-38F6-4986-BE99-1F767B1EA07E

0729919914

پطرول

سوخت

اتومات

گیربکس

2010

سال

سدان

شیپ

رنگ

معلومات بیشتر

موتر فروشی Hybrid ( برقی ) 

رنگ شوقی کمپنی

( روغ )

بدون تکر و شاریدگی

کوزه کمپنی پور

کیلومتر کمپنی 91 هزار به ضمانت

موتر ازماشین و گیربکس و باطری ها به ضمانت

نوت موتر مذکور صدرصد کانتینری می باشد

انتخاب های ببشتر

D8E09495-C8D6-4BFF-9B58-680FD97E5486
$ 280,000
پطرول
اتومات
2007
January 17, 2023
پطرول
گیر
1997
January 17, 2023
پطرول
گیر
1994
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2006
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2008
January 13, 2023
16B2FDC6-A3BD-49C3-8022-B8BBC079E18E
$ 4,300
پطرول
اتومات
2010
January 10, 2023