کمپک جرمنی
$ 130,000
7849211E-CCB2-48AA-89CE-CC0FE36DA2B3

0794922525

پطرول

سوخت

گیر

گیربکس

1994

سال

دیگر

شیپ

رنگ

معلومات بیشتر

٢ دروازه رنگ سیاه زری دار 

پلت ٧٣ هزار

ویلکپ خلیجی 

تایرها ناو ناو 

ماشین و گیربکس چک چک بضمانت مستری

موتر خیلی کم چلیده سه سال استفاده نشده 

با اندكى جور امد

 

انتخاب های ببشتر

D8E09495-C8D6-4BFF-9B58-680FD97E5486
$ 280,000
پطرول
اتومات
2007
January 17, 2023
پطرول
گیر
1997
January 17, 2023
پطرول
گیر
1994
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2006
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2008
January 13, 2023
16B2FDC6-A3BD-49C3-8022-B8BBC079E18E
$ 4,300
پطرول
اتومات
2010
January 10, 2023